Archive

Foaljéutställningar på GöteborgsOperan

Inför somrarna 2017 och 2018 har vi haft möjlighet att skapa två tillfälliga utställningar i operans foajé. För den första utställningen fick vi möjlighet att disponera delar av utställningen Evert Taubes Värld på Liseberg och skapade 8 scener. I uppdraget ingick idé, koncept, textproduktion samt byggnation och att kurera utställningen som fick namnet ”Evert Taubes Värld – ett efterspel”.

 

Syftet med denna tillfälliga utställning var att driva trafik till foajén och sommarverandan under 7 utställningsveckor och att locka nya besökare till operan. Utställningen fick ett fint mottagande i såväl press och media som bland besökare. Både restaurang och sommarveranda hade kraftigt ökande besökssiffror och till sommaren 2018 beslutades att satsa på ytterligare en utställning, nu kring Jussi Björling. Även denna utställning fick vi förtroendet att skriva ett koncept och text för samt kurera.

Workshop kring storytelling

Vi har i flera sammanhang haft i uppdrag att föreläsa om storytelling vilket vi gärna gör i form av en workshop. Vi tror det är helt avgörande att man som både stor och liten aktör inom besöksnäringen kan relatera till hur storytelling kan användas i den egna verksamheten. Då är det viktigt att inte endast propagera för storytelling i föreläsningsform, utan att också aktörerna själva får testa på hur givande och lustfylld denna metod är.

 

I samband med Interregprojektet CHRISTA, fick vi i uppdrag att föreläsa om storytelling. Tillsammans med Västarvet, Turistrådet Västsverige och 12 fantastiska besöksmål processledde vi en workshop och tog fram en övergripande story för industrihistorisk kulturturism och ett koncept som ska ligga till grund för ett fortsatt utvecklingsarbete.

 

För Länsstyrelsen och projektet ”Smakrik och blomstrande besöksnäring” har vi processlett en workshop för ett antal mindre besöksmål på landsbygden i Örebro Län. Kursen var ett led i den rådgivningsinsats som Länsstyrelsen erbjuder företag inom besöksnäringen i syfte att stimulera landsbygdsutveckling.

 

Storytelling på Lövstabruk

Sverige vimlar av intressanta kulturhistoriska platser som ruvar på en skatt i form av berättelser. Statens Fastighetsverk (SFV) ansvarar för många av dessa platser runtom i Sverige. Det är allt från historiska byggnader, ruiner och landskapsmiljöer, till militära anläggningar, statyer, kyrkor och fyrplatser.

 

Vi har haft i uppdrag att skriva ett koncept där vi använde Lövstabruk som ett exempel på hur man kan arbeta med storytelling på ett kulturhistoriskt besöksmål. Målet med uppdraget har varit att hitta en metod och strategi som SFV ska kunna använda sig av för att utveckla flera av sina besöksmål med hjälp av metoden storytelling.

Falköpings Megalitcenter – en story på liv och död

Området runt Falköping har en unik koncentration av megalitgravar och är rik på arkeologiska kvarlevor från stenåldern. Under sommarhalvåret 2012 gjorde vi en förstudie för utveckling av Falbygdens museum.

 

Med hjälp av workshops och dialogmöten med både lokala politiker och ledande tjänstemän i kommunen tog vi fram en projektbeskrivning och ett detaljerat koncept för ett upplevelsebaserat museum och en temapark.

 

Våren 2014 fick vi också i uppdrag producera ett utställningskoncept för museet. Uppdraget resulterade i två strategiska dokument med visuellt material som kom att fungera som styrdokument för projektets fortsatta utvecklingsarbete.

Världsarvet Grimeton

Med det långsiktiga målet att skapa en framgångsrik destination av Världsarvet Grimeton fick vi i uppdrag att ta fram ett koncept för innehållet, en 6-årig utvecklingsplan, budget och tidplan samt idéskisser och förslag till profilbild för projektet. Det visuella materialet producerades av vår nära samarbetspartner Quarry Fold Studio i England.

 

En stor utmaning som påverkade vårt uppdrag var den låsning som fanns kring vilka aktiviteter som krävdes för att locka besökare och skapa en destination. Genom att flytta fokus från detaljnivå till ett helhetsperspektiv lyckades vi ena styrelsen kring vårt koncept och den utvecklingsplan som blivit ett beslutsunderlag man nu arbetar vidare utifrån.

Barnens Hus på Tidaholms museum

Det som startade som en utredning och konceptualisering av Barnens Hus i Tidaholm ledde fram till en rekommendation av sammanslagning mellan tre verksamheter; Barnens Hus, Tidaholms museum och Tidaholms turistbyrå.

 

En stor workshop med samtliga personalgrupper skapade delaktighet och förankring av processen. Vi genomförde också en separat presentation av arbetet för personalen innan det presenterades för politiken i syfte att ytterligare skapa förtroende för våra rekommendationer och den kommande förändringsprocessen.

 

Tack vare vår arbetsprocess kunde fördelarna med en sammanslagning synliggöras och den känsliga utredningen jämka samman tre olika personalgrupper. Vårt koncept har legat till grund för Kultur- och fritidsnämndens beslut om att man ville flytta Barnens Hus till Tidaholms museum. Nu ligger ärendet hos Kommunstyrelsen för beslut om investeringsmedel. Tidaholm är alltså på god väg att kunna förverkliga idén om ett unikt besökscentrum på Vulcanön.

Vänersborgs museum

För Vänersborg fantastiska museum fick vi 2016 i uppdrag att göra en nulägesanalys, leda en workshop kring storytelling och ta fram en utvecklingsplan som innefattade en övergripande story för museet och konkreta exempel som tydligt visade hur man kan använda storyn i sitt förändringsarbete samt vilka operativa steg som behöver tas.

 

Konceptet blev ett beslutsunderlag och museet har nu tillsammans med Västarvet beslutat gå vidare med sin övergripande story och vi har fått förnyat förtroende kring att skriva ett koncept för en ny basutställning på museet.

Littorins fågelsamling på Bjertorps Slott

Ett spännande uppdrag med att planera, projektleda och genomföra en förstudie i syfte att undersöka förutsättningarna för ett nytt besöksmål inom Vara kommun kring den Littorinska fågelsamlingen.

 

Med hjälp av ett antal djupintervjuer med berörda institutioner och organisationer i Västsverige, workshop, analys och bearbetning av material tog vi fram ett beslutsunderlag och ett förslag till konkret handlingsplan. Resultatet blev en rapport med visionsbilder som tydligt visar att det finns goda förutsättningar att i samverkan med Bjertorps Slott åstadkomma ett unikt upplevelsemuseum.

 

Förstudien byggde på djupintervjuer, research och analys och resulterade i konkreta förslag för den fortsatta arbetsprocessen och ett fiktivt program för det kommande besöksmålet.
Läs program

Hållö Fyrplats

Hållö är en sagolik ö i den bohuslänska skärgården, i hjärtat av granitkusten. Här producerade vi 2016 en utställning för Hållö Naturrum och en informationsbroschyr om ön utifrån det koncept som vi producerat för Sotenäs kommun kring graniten i Bohuslän.

 

2018 fick vi i uppdrag att skapa en ny utställning, nu utifrån vårt koncept för Sotenäs kommun kring 100-års jubiléet av Evert Taubes scendebut på Smögen.

Göteborgs Stad Trafikkontoret

Vi har under åren 2011 till 2017 varit upphandlade av Göteborgs Stad Trafikkontoret. Det har varit en rad olika kommunikations uppdrag som rört allt från projektledning av event och produktionsledning för Västsvenska paketet till förstudier och utredningar samt produktion av utställningar. I det senare fallet har vi ansvarat för hela processen, från idé, koncept, planering och gestaltning till genomförande.